Titan webstranka

Reklamácia vád tovaru

Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku, tovaru alebo služby. Vady dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, ktorým je TITAN-Tatraplast, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) bez zbytočného odkladu, ak sa Predávajúci nedohodne s kupujúcim inak. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia objednaného tovaru.

 1. Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady Predávajúcemu oznámi v lehote podľa bodu 6.1.

 1. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom tohto súboru oboznámený, so spôsobom a postupom uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov, s informáciou kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 1. Predávajúci za účelom umožnenia uplatnenia práv kupujúceho z vád dodaného tovaru ustanovuje nasledovný postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov („Reklamačný poriadok“):

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu dodaného tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u Predávajúceho alebo u inej určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak na základe informácie Predávajúceho existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na odstránenie vady tovaru u tejto osoby. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu Predávajúci.

 5. Pokiaľ je na uplatnenie reklamácie určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je Predávajúci povinný prijať reklamáciu a následne vadný tovar postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 6. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 8. Vybavením reklamácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je ukončenie reklamačného konania:

  - odovzdaním opraveného tovaru,

  - výmenou tovaru,

  - vrátením kúpnej ceny tovaru,

  - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru a

  - písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 9. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 10. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 12. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 14. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 15. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci alebo určená osoba, má právo a povinnosť posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

 16. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim, ak sa nedohodnú inak. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

 17. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 19. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu dodaného tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je povinný kupujúci uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 20. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia (jedná sa o prípad, keď je zjavne poškodený obal zásielky).

 21. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Funkčnosť a kompletnosť dodávaného tovaru dodávky kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.

 22. Pokiaľ bude pri oprave výrobku v rámci reklamácie zistená skutočnosť, že vada tovaru vznikla zjavným zavinením kupujúceho spôsobeného jeho používaním v rozpore s jeho účelom, alebo sa vada tovaru popisovaná kupujúcim na tovare neprejaví, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s vyskúšaním tovaru a s jeho manipuláciou. V prípade ,že autorizovaný servis neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, bude všetky náklady spojené s vybavením reklamácie na základe vystavenej faktúry hradiť kupujúci, a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. Ustanovenia osobitného predpisu o náhrade nákladov v prípade neuznania reklamácie tým zostávajú nedotknuté.

 23. Kupujúci pri reklamácii tovaru vyplní reklamačný formulár, ktorý je uvedený na stránke webového sídla Predajcu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru Predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti Predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť Predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou Predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu v záruke na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Kupujúci reklamačný formulár spolu s objednaným tovarom zašle bezodkladne Predávajúcemu V opačnom prípade nebude reklamácia vybavovaná až do doby, kedy tak kupujúci urobí.

 24. Ak kupujúci, spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.