Titan webstranka

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Titan-Tatraplast, s.r.o. pre kupujúcich, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo v písomnej forme medzi predávajúcim, Titan-Tatraplast, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim – osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j., ktorá nie je spotrebiteľom a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru Predávajúceho. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, Žilina 1, PSČ: 011 79, odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. 041/7632130, fax: 041/7632139, E-mail: za@soi.sk. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontakt. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku.

1.2. Kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok je osoba, zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a za takýchto podmienok chce tovar od Predávajúceho kúpiť a riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.

1.5. Kupujúci v objednávke o dodanie tovaru uvedie všetky svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje o registri v ktorom je zapísaný, telefónny a e-mailový kontakt, prípadne fax, ak ho kupujúci má a identifikačné údaje osoby, konajúcej v mene kupujúceho a funkciu takejto osoby.

1.6. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani osobitnou rámcovou zmluvou na opakujúce sa dodávky tovaru Predávajúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1.7. Sortiment tovaru a služieb ponúkaných Predávajúcim na predaj, Predávajúci prezentuje na stránkach svojho webového sídla plastyeshop.sk, (ďalej len „webová stránka“). Webová stránka obsahuje katalóg dodávaného tovaru Predávajúcim.

Článok II.

Objednávka tovaru

2.1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku zasiela kupujúci Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Objednávku vypracuje kupujúci na stránke webového sídla Predávajúceho určenej na nákup tovaru, odkazmi navádzajúcim postupom výberom tovaru do nákupného košíka ak sa s Predávajúcim nedohodne inak. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje, o čom kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim oznámené najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä, no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín doručenia tovaru.

2.2. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: obchodné meno, názov, kupujúceho, určenie osoby konajúcej v mene kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.

2.3. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim.

2.4. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.

2.5. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.

2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Článok III.

Dodacie podmienky

3.1. Ak Predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru Predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru a miesta dodania vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim bezodkladne od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet, začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.

3.3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru.

3.4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, a to pri dodaní tovaru.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim informovať kupujúceho o odmietnutí objednávky.

3.6. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar prostredníctvom osoby, ktorú označil Predávajúcemu podľa týchto Obchodných podmienok alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

3.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo, že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru, jeho obalu a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.

3.8. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú v rámci Slovenskej republiky.

3.8.1 Predávajúci zabezpečí dodanie objednaného tovaru kupujúcemu kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Pracovník kuriérskej služby doručuje objednaný tovar na adresu sídla kupujúceho uvedenú v objednávke, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak nie je možné, aby bol objednaný tovar kupujúcemu doručený v čase a mieste uvedenom v objednávke tovaru, pracovník kuriérskej služby telefonicky kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním náhradný termín a miesto doručenia objednaného tovaru.

3.8.2 Náklady na doručenie objednaného tovaru sú uvedené v osobitnom súbore na internetovej stránke Predávajúceho označené ako Dodacie podmienky.

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III Obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na webovej stránke a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedené v týchto Obchodných podmienkach. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.

4.2. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1.

4.3. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade platby na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom.

4.4. Ceny v ponukovom liste webovej stránky Predávajúceho sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej sadzby dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III Obchodných podmienok. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webovej stránke , pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.

4.5. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €.

4.7. Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru.

4.8. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet označený Predávajúcim, je celková kúpna cena zaplatená jej pripísaním na účet Predávajúceho.

4.9. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej celkovej kúpnej ceny len v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach a zákonom.

4.10. Náklady spojené s montážou a prevzatím tovaru kupujúcim nie sú zahrnuté v celkovej kúpnej cene objednaného tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníctva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny za objednaný a dodaný tovar.

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5.3. Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je Predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tom čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.

5.4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť celkovú kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Účinky podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

Článok VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, uvedenej na webovej stránke Predávajúceho pri jednotlivom druhu tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní podľa týchto Obchodných podmienok a tiež v iných prípadoch podľa týchto Obchodných podmienok.

6.2. Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach ustanovené inak Kupujúci, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy len zo zákonných dôvodov alebo ak sa na odstúpení od kúpnej zmluvy s Predávajúcim dohodne.

6.3. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v obale, v ktorom bol tovar kupujúcemu dodaný. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela Predávajúcemu tovar podľa tohto bodu na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča takto zasielaný tovar poistiť. Náhradu nákladov na vrátenie tovaru podľa tohto bodu znáša ten, kto svojim konaním porušil svoje povinnosti, v dôsledku čoho došlo k odstúpeniu zmluvnej strany od kúpnej zmluvy.

6.4. Ak kupujúci alebo Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci alebo Predávajúci odstúpil.

6.5. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy alebo sa bude postupovať v zmysle príslušných ustanovení týchto Obchodných podmienok. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená po doručení tovaru Predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti Predávajúci uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, prípadne poštovým poukazom na adresu sídla kupujúceho.

6.6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, podľa bodu 6.5. týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený.

6.7. Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach alebo v zákone ustanovené inak Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo ak

d) kupujúci tovar, ktorý objednal poškodil alebo zapríčinil jeho poškodenie, alebo v dôsledku konania alebo opomenutia konania sa stal objednaný tovar neúplný.

Článok VII.

Reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa príslušných stanovení Obchodného zákonníka. Kupujúci, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho, ak zo záručného listu alebo zo zmluvy nevyplýva, že reklamáciu uplatňuje u Predávajúcim určenej inej osoby.

7.2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.

7.3. Kupujúci je povinný prezrieť objednaný tovar pri jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri jeho prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

7.4. Kupujúci môže uplatňovať nároky z vád tovaru po súčasnom predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení. Kupujúci ku reklamovanému tovaru vždy priloží ním podpísaný písomný záznam, v ktorom uvedie vady, pre ktoré tovar reklamuje.

7.5. Tovar na reklamáciu môže kupujúci zaslať Predávajúcemu poštou alebo kuriérskou službou na adresu sídla Predávajúceho, ak sa nedohodne Predávajúci s kupujúcim inak. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Predávajúcemu, Predávajúci nepreberá. Pred zaslaním tovaru na reklamáciu kupujúci informuje Predávajúceho o vadách tovaru na tel. č. alebo adrese elektronickej pošty uvedenom na webovom sídle Predávajúceho, alebo písomným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla Predávajúceho. V oznámení reklamácie podľa tohto bodu kupujúci uvedie:

• číslo objednávky,

• číslo daňového dokladu/faktúry (zaslať aj fotokópiu),

• presný názov výrobku a jeho špecifikácia,

• výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare,

• záznam s podrobným popisom závady a podrobným popisom podmienok pri ktorých sa závada prejavuje,

• prípadnú fotodokumentáciu. Po takomto zaslaní reklamácie, kupujúci vyčká na pokyny Predávajúceho o ďalšom postupe.

7.6. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku späť kupujúcemu po vybavení reklamácie budú v prípade uznania reklamácie uhradené Predávajúcim. Kupujúci je povinný tovar zasielaný na reklamáciu zabaliť do vhodného dostatočne pevného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom odoslania reklamovaného tovaru na prepravu.

7.7. Kupujúci je povinný podať správu Predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil, kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, alebo sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Každú reklamáciu vybaví Predávajúci bez zbytočného odkladu a o jej priebehu kupujúceho informujeme, a to najneskôr do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným záznamom, protokolom.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar z tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7.10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, ktorý javí známky násilného pokusu o otvorenie.

7.11 Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel sa považuje dátum predaja zariadenia, ktorého súčasťou je aj batéria, za začiatok užívania batérie.

7.12. Predávajúci ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru alebo odovzdaním tovaru vymeneného za vadný tovar,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.13. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude tovar a reklamačný protokol doručený poštou, resp. kuriérskou službou. Prepravu tovaru, späť k zákazníkovi po uznaní reklamácie, zabezpečuje predajca zásielkovou službou na svoje náklady.

7.14. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu objednaného tovaru v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.) a jej dĺžka bude Predávajúcim potvrdená v záručnom liste. U vybraných produktov je výrobcom záruka obmedzená.

7.15. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.16. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od dodania nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.17. Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci vadu odstráni. Pokiaľ nie je možné vadu tovaru odstrániť a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

7.18. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru za tovar s rovnakými vlastnosťami alebo podobnými vlastnosťami alebo môže od zmluvy odstúpiť.

7.19. Odstrániteľnou vadou je vada tovaru, ktorej odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:

• bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady,

• výmenu vadnej súčiastky alebo dielca, ak sa vady týkajú iba súčiastky alebo dielca,

• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.

7.20. Neodstrániteľnou vadu je vada, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je ustanovené inak môže kupujúci požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. Ak výmena tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nie je možná, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

7.21. Pri porušení zmluvy podstatným spôsobom sa právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim spravujú príslušnými ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.22. Ak je dodaním tovaru s vadami kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, spravujú sa nároky z takýchto vád tovaru podľa ustanovenia § 437 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.23. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

7.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať, resp. ak už bola zmluva uzavretá od zmluvy odstúpiť.

8.2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok článok I. až článok VIII. uvedených na webových stránkach Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar.

8.3. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

8.4. Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

8.5. Na právne vzťahy založené medzi Predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto Obchodných podmienkach sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostaných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

8.6. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

8.7. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.