Titan webstranka

Reklamačný poriadok

1) Základné ustanovenia - Tento reklamačný poriadok je záväzným ustanovením a sumarizuje vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi Vami ako nakupujúcim zákazníkom (ďalej je Kupujúci) a prevádzkovateľom internetového obchodu TITAN - Tatraplast, s.r.o. (Ďalej len Predávajúci). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť TITAN – Tatraplast, s.r.o., Lisková 768, 034 81 Lisková, zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel SRO, vložka č. 17205/L, IČO: 36 440 124, IČ DPH: SK2022130330Záväzným sa reklamačný poriadok pre obe strany stáva okamihom uzavretia kúpnej zmluvy (dátum prijatia objednávky Kupujúceho Predávajúcim).

2) Zjavné vady pri prevzatí tovaru - Ak vykazuje tovar pri preberaní od dopravcu zjavné chyby, teda najmä porušený obal, je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V takom prípade spíšte so zamestnancom dopravcu protokol a poškodení zásielky (resp. v dodacom liste písomne uvedie dôvod neprebratia tovaru). V takom prípade zostáva nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby Kupujúceho.V prípade, že Kupujúci zásielku od dopravcu prevezme a zistí zjavné chyby po rozbalení zásielky (neúplnosť zásielky, mechanické chyby), je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky toto písomne oznámiť Predajcovi.

3) Zhoda s kúpnou zmluvou

  • a) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.
  • b) Ak neustanovuje tento zákon inak, zhodou s kúpnou zmluvou podľa odstavca a) sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
  • c) V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou: nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
  • d) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4) Vrátenie tovaru bez udania dôvodu - Podľa zákona 367/2000 Zb. má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodov. Tovar musí byť vrátený na adresu Predávajúceho ako obyčajný balík (v prípade poslania Slovenskou poštou alebo iným prepravcom). Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. Tovar vrátane originálneho obalu musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, nepoužitý, vrátane všetkých dokladov, návodov, záručných listov, apod, schopný ďalšej distribúcie. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode - faktúra.Na základe takto vráteného tovaru budú Predávajúcim ihneď vrátené peniaze za objednaný tovar a to vo výške sumy, za ktorú bol tovar kúpený. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.Na vrátenie tovaru je potrebné vopred upozorniť e-mailom Predávajúceho a to v znení "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky alebo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (vaše číslo účtu) . Dátum a podpis ".

5) Dĺžka záručnej doby - Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru Kupujúcemu. Záručná doba na spotrebný tovar (pri nákupe podľa "Občianskeho zákonníka" je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov ak nie je na tovar poskytnutá predĺžená záruka. Pre podnikateľské subjekty fyzickej alebo právnickej osoby (pri nákupe podľa "Obchodného zákonníka") je poskytovaná v dĺžke 12 mesiacov ak nie je na tovar poskytnutá predĺžená záruka.

6) Miesto uplatňovania reklamácie - Reklamácia vady sa uplatňuje vždy v prevádzke Predávajúceho, uvedenej na daňovom doklade. Ak sa Kupujúci rozhodne reklamovaný tovar na adresu prevádzky Predávajúceho zaslať, vo vlastnom záujme si vedie tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúci nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

7) Spôsob pri uplatňovaní reklamácie - Reklamácia sa uplatňuje jednostranným právnym úkonom, ktorý Kupujúci vytkne konkrétnu vadu, spíše, ako sa vada prejavuje a oznámi, aký konkrétny nárok zo zodpovednosti za vadu uplatňuje (reklamačný protokol). Toto vykoná písomne a e-mailom (poštou, faxom) doručí Predávajúcemu. V prípade, že reklamovanú vec nemožno dopraviť na posúdenie do najbližšej prevádzkarne Predávajúceho, musí Kupujúci dodať fotodokumentáciu, ktorá DOSTATOČNE dokumentuje reklamovanú závadu, a DOSTATOČNE dokumentuje umiestnenie predmetu reklamácie v priestore - doloženie fotografií z diaľky, v pohľadoch minimálne z dvoch až troch strán.V žiadnom prípade bez predchádzajúceho písomného oznámenia reklamácie neposielajte tovar na adresu Predávajúceho.Od tejto chvíle začína plynúť lehota 30 dní pre odstránenie vady. Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho a dohodne s ním najvhodnejšiu formu reklamačnej procedúry.K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu dokladu o kúpe v našom obchode - faktúru, reklamovaný výrobok (jedlotlivé časti výrobku možno reklamovať po dohode s Predávajúcim). Pokiaľ ide o opätovnú reklamáciu, je Kupujúci povinný predložiť aj kópiu protokolu o predchádzajúcej záručnej oprave.V prípade, že Predávajúci nebude schopný zrealizovať reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, priznávajú sa Kupujúcemu rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.V prípade, keď má tovar preukázateľne neodstrániteľnú vadu, ktorá úplne znemožňuje použitie tovaru, má Kupujúci nárok na výmenu tovaru rovnakej alebo podobnej akosti, kvality a druhu.

8) Neoprávnená reklamácia, zánik nároku na reklamáciu - Nárok na reklamáciu zaniká pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam uvedených v dokumentácii (medzi dokumentácii sa počítajú aj upozornenia nie originálnom obale výrobku) k tovaru, nešetrným, nadmerným či neodborným zaobchádzaním, zásahom vyššej moci.

9) Kontakt na reklamáciu
K vybavovania reklamácie používajte tento kontakt:
TITAN - Tatraplast, s.r.o.
Bystrická cesta 2761
034 01 Ružomberok
kancelaria@titan-tatraplast.sk
Tel./Fax: +421 44 4351 645